Katedra Dydaktyki Przekładu

Artur Kubacki

ADK PassfotoProf. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki – pracownik naukowo-dydaktyczny (od 2002 r. do 2014 r.: Uniwersytet Śląski w Katowicach, od 2014 r. adiunkt, a od 2015 r. profesor nadzwyczajny Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego). Od 1998 r. czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Absolwent Podyplomowych Studiów Podatkowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1997–2010 kierował Biurem Rachunkowym i Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie. Jego działaność wznowił w 2014 r.

Prof. Artur D. Kubacki prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów translatoryki z zakresu tłumaczeń specjalistycznych na kilku uczelniach w Polsce, m.in. w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto aktywnie działa w wielu organizacjach naukowych i stowarzyszeniach branżowych. Jest m.in. członkiem ekspertem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Germanistów Polskich. W 2005 r. został powołany do składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, natomiast w 2013 r. powołano go także na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Dodatkowo jest egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, ekspertem MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz rzeczoznawcą podręczników do nauczania języka niemieckiego z listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Prof. Artur D. Kubacki jest współautorem lub autorem trzech zbiorów dokumentów do ćwiczeń translacyjnych oraz podręcznika do nauki podstaw glottodydaktyki. Jest także autorem dwóch wydań słownika z zakresu kontroli finansowo-księgowej (Wolters Kluwer Polska), przekładu klasyfikacji statystycznych na język niemiecki (C.H. Beck) oraz ponad 100 artykułów naukowych i recenzji z dziedziny przekładu specjalistycznego i jego dydaktyki. W 2012 r. ukazała się nakładem Wolters Kluwer Polska obszerna monografia jego autorstwa pt. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, poświęcona wielorakim aspektom pisemnego tłumaczenia poświadczonego oraz ustnego tłumaczenia przysięgłego. W 2014 r. wydał wraz z dr. Dahlmannsem zbiór 170 tłumaczeń opatrzonych obszernymi komentarzami pt. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z „Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych” (Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART). W 2015 r. prof. Kubacki przygotował zbiór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher – Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART), który opatrzył wstępem, szczegółowym opisem lingwistycznym austriackiej odmiany języka niemieckiego, spisem skrótów i skrótowców używanych najczęściej w sądownictwie austriackim, a także obszernym wykazem literatury poświęconej zagadnieniom pluricentryzmu językowego.

Szcegółowy biogram prof. Kubackiego oraz wykaz jego publikacji można znaleźć na stronie Instytutu Neofilologii UP pod adresem http://neofilologia.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/04/18.04.15-Artur-Kubacki.pdf.

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
Jeszcze nie ustalono.
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
Jeszcze nie ustalono.
Dr hab. Agnieszka Gicala:
Jeszcze nie ustalono.
Dr Jan Gościński:
Jeszcze nie ustalono.
Dr Małgorzata Kodura:
Jeszcze nie ustalono.
Dr Ewelina Kwiatek:
Jeszcze nie ustalono.
Dr Piotr Plichta:
Jeszcze nie ustalono.
Dr Damian Podleśny:
Jeszcze nie ustalono.

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!